Ekologinen siirtymä ja valtasuhteiden muutos

Helmi-elinympäristöohjelman vaikutusten arviointi osana biodiversiteettipolitiikan murrosta

Kirjoittajat

Avainsanat:

elinympäristöohjelma, ennallistaminen, ekologinen siirtymä, hallinto, biodiversiteettipolitiikka

Abstrakti

Helmi-elinympäristöohjelma on EU:n biodiversiteettistrategiaan kytkeytyvä kansallinen luonnon monimuotoisuuden turvaamisen ohjelma, joka lisää merkittävästi Suomen luonnon ennallistamiseen, kunnostukseen ja hoitoon käytettäviä resursseja. Valtioneuvoston periaatepäätöstä varten toteutettua Helmi-elinympäristöohjelman vaikutusten arviointia käsitellään artikkelissa laajemmin työkaluna biodiversiteetin ja ekologisen siirtymän monitasohallinnoinnin ymmärtämiseen. Asiantuntijoiden tunnistamia taloudellisia, viranomais-, ympäristö- ja muita yhteiskunnallisia vaikutuksia tarkastellaan suhteessa eri valtion toimijoiden ajamiin tavoitteisiin sekä toimijoiden välisiin valtasuhteisiin. Helmi-elinympäristöohjelmalla on potentiaalia tehostaa valtionhallinnon toimijoiden toimintaa, mutta samalla se nostaa esiin jännitteitä liittyen luonnonvarojen käytön ja luonnon suojelun välisiin intressiristiriitoihin ja pyrkimyksiin häivyttää niitä, mittaamisen tapojen ja tietojärjestelmien kytkeytymisestä päätöksenteon legitimiteettiin, sekä eri toimijoiden rooleihin. Vaikka ennallistamis- ja kunnostamistoimet luovat edellytyksiä luontoarvojen palautumiselle luoden samalla yritystoimintaa, Helmi-elinympäristöohjelman vapaaehtoisuus ja talousvaikutusten arvioinnin korostuminen nähdään merkkinä luonnonsuojeludiskurssin alisteisuudesta talousdiskurssille, mikä asettaa reunaehtoja ohjelman vaikuttavuudelle, ja lisää myös arvioinnissa tunnistettuja epävarmuuksia. Ekologisen siirtymän edellyttämä kokonaisvaltaisempi hallintorakenteiden muutos vaatii toimijoiden roolien ja valtasuhteiden uudelleenmäärittymistä, ja näiden rakenteiden näkyväksi tekeminen muun muassa tutkimuksen keinoin edistää ekologisen siirtymän saavuttamista. Helmi-elinympäristöohjelman rooli monitasoisena ja hallinnonalojen rajat ylittävänä ohjelmana tuo esiin siihen liittyviä haasteita, mutta myös mahdollistaa muutosta hallinnon toimintatapoihin, monimuotoisuuden ympärillä käytävään diskurssiin, ja Suomen monimuotoisuuden tilaan.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2022-06-23

Viittaaminen

Saastamoinen, U., Paloniemi, R., Lehtiniemi, H., Oinonen, I., & Närhi, J. (2022). Ekologinen siirtymä ja valtasuhteiden muutos: Helmi-elinympäristöohjelman vaikutusten arviointi osana biodiversiteettipolitiikan murrosta. Alue ja Ympäristö, 51(1), 147–163. https://doi.org/10.30663/ay.113899