Kirjaudu sisään tai Rekisteröidy lähettääksesi käsikirjoituksen.

Kirjoittajan ohjeet

Yleistä

Alue ja Ympäristö -lehdessä julkaistaan artikkeleita, katsauksia, keskustelunaloitteita, väitöskirjojen arvioita, kirja-arvioita, haastatteluita ja tapahtumaselosteita.

Käsikirjoitukset toimitetaan tämän portaalin kautta.

Alue ja Ympäristö -lehteen tarjotut artikkeli- ja katsauskäsikirjoitukset käyvät lävitse anonymisoidun referee-menettelyn. Arvioitsijoina toimii kaksi aihealueen asiantuntijaa. Asiantuntijoiden kommentit tulee ottaa huomioon käsikirjoitusta viimeisteltäessä.

Tekniset vaatimukset

Käytä väljää riviväliä (ainakin 1,5) ja jätä sivun oikeaan reunaan vähintään 3,5 cm marginaali.

Huolehdi, että käsikirjoitus ja sen osat on anonymisoitu, tässä ohje . Aloita varsinainen teksti otsikolla, mutta ilman kirjoittajan nimeä.

Artikkelien pituus on 5 000–7 000 sanaa (englanniksi 8000) ja katsausten 2 500 sanaa. 

Kirja-arvioiden ohjeellinen pituus on 700-1000 sanaa. Arvioitavista kirjoista annetaan seuraavat tiedot: kirjan ja kirjoittajan nimi, kustantaja ja kustantajan toimipaikka, painovuosi sekä sivumäärä.

Artikkelien yhteydessä tulee lähettää myös englanninkielinen otsikko (käsikirjoitusasiakirjassa), abstrakti (enintään 200 sanaa) sekä 3–4 englanninkielistä avainsanaa. Kaikki kuva- ja taulukkotekstit tehdään sekä suomeksi että englanniksi. Kirjoittajilta edellytetään, että he tarkistuttavat englanninkieliset tekstit alan ammattilaisella.

Täytä myös omat tietosi - lehden takakannessa julkaistaan kirjoittajien yhteystiedot.

Sisällytä haastattelu- ja muut lainaukset tekstiin, kun ne ovat alle 20 sanaa. Lainaukset aina kursiivilla. Pitkät lainaukset tekstistä omaksi kappaleekseen erotettuina. Puuttuvat kohdat merkitään seuraavasti: [...]. Täsmentävät selitteet hakasulkuihin [ei kursiivia].

Alaviitteiden käyttöä tulee välttää aina kun se on mahdollista. Sijoita alaviitteet tekstin loppuun numeroituina ja merkitse niiden paikat tekstissä seuraavasti: (##alav 1). Kuvien ja taulukoiden ohjeelliset paikat merkitään tekstiin seuraavasti: (##kuva 2) tai (##taulukko 3). Kaikki kuvat tulee toimittaa erillisinä tiedostoina, ei tekstiin upotettuina. Tämä helpottaa toimituksen työskentelyä. Kuvien toivottu tiedostomuoto on pdf, eps tai tif (valokuvissa jpg), ja niiden vähimmäisresoluutio on 300 dpi. Taulukot toimitetaan omassa kohdassaan erillisenä Excel-tiedostona.

Tekstin sisäiset viittaukset merkitään nousevassa aikajärjestyksessä seuraavasti: (Coleman 1985: 43; Ameel & Tani 2007: 3), (Duncan 1996; Krantz 2001), (Ingold 1994: 5–9; vrt. More 1518/1991), (Tienari et al. 2005: 105, 114).

Lähdeluettelossa mainitaan vain ne lähteet, joihin on viitattu. Liitä viitteeseen URL-osoite jos se on saatavissa. Ennen käsikirjoituksen lähettämistä tarkista, että lähdeluettelosi vastaa tekstissäsi esiintyviä viitteitä sekä Alue ja Ympäristö -lehden viittauskäytäntöä. Alla listattujen esimerkkien lisäksi kirjallisuusviitteiden tekemiseen voi ottaa mallia Alue ja Ympäristö -lehdessä hiljattain julkaistujen artikkelien lähdeluetteloista. Tarvittaessa artikkelin tutkimusaineiston (esim. haastattelut tai sanomalehtiartikkelit) voi listata erikseen lähdeluettelon perään.

Esimerkkejä kirjallisuusviitteistä

Ameel, Lieven & Tani, Sirpa (2007). Säröjä kaupunkitilassa: parkour. Alue ja Ympäristö 36:1, 3–13.

Coleman, Alice (1985). Utopia on trial. Vision and reality in planned housing. Hilary Shipman, London.

Duncan, Nancy (1996, toim.). BodySpace. Destabilizing geographies of gender and sexuality. Routledge, London.

Helsingin kaupungin ulkomaalaispolitiikka (1995). Helsingin kaupunginkanslian julkaisuja A10/1995.

 Ingold, Tim (1994). Introduction. Teoksessa Ingold, Tim (toim.) What is an animal? Routledge, London, 1–16.

Krantz, Lars-Gunnar (1999). Rörlighetens mångfald och förändring. Befolkningens dagliga resande i Sverige 1978 och 1996. Meddelanden från Göteborgs Universitets Geografiska institutioner B 95.
 
Kuusisto-Arponen, Anna-Kaisa (2004). Jäähyväiset urbaanille poterolle – systeemin haastajat konfliktiyhteiskunnassa. Esitelmä Kaupunkitutkimuksen päivillä Helsingissä 27.5.2004.
 
Maan ystävien globalisaatiokampanja (2004). Globalisaatio – yhtiövallasta demokratiaan. 25.5.2004, http://www.maanystavat.fi/kamproj.php
 
More, Thomas (1518/1991). Utopia. WSOY, Porvoo.
 
Tienari, Janne, Vaara, Eero & Meriläinen, Susan (2005). Yhteisyyden rakentuminen haastattelussa. Teoksessa Ruusuvuori, Johanna & Tiittula, Liisa (toim.) Haastattelu: tutkimus, tilanteet ja vuorovaikutus. Vastapaino, Tampere, 103–124.

Viimeistely 

Kirjoittajille lähetetään taittovedos oikolukua varten. Korjattu vedos palautetaan toimitussihteerille mahdollisimman nopeasti. Toimitus varaa itselleen oikeuden muutoksiin, jotka koskevat kieliopillisia seikkoja, kirjoitusvirheitä tai otsikoiden karsimista. Kaikille kirjoittajille lähetetään kirjoituksen lopullinen pdf-versio sähköpostitse.  Artikkelien ja katsausten kirjoittajille lähetään julkaisusopimus allekirjoitettavaksi.

Käsikirjoituksen lähettämisen tarkistuslista

Kirjoittajien tulee varmistaa, että heidän käsikirjoituksensa noudattaa kaikkia seuraavia kohtia. Jos näitä ohjeita ei noudateta, käsikirjoitus palautetaan kirjoittajalle.
  • Käsikirjoitusta ei ole aiemmin julkaistu eikä se ole tällä hetkellä arvioitavana toisessa julkaisussa.
  • Tekstitiedostot ovat OpenOffice, Microsoft Word, RTF, tai WordPerfect -tiedostomuodossa.
  • Teksti noudattaa lehden kirjoittajaohjeita.
  • Tekstissä on väljä riviväli (min. 1,5) ja sivun oikeassa reunassa vähintään 3,5 cm marginaali.
  • Vertaisarviointiin menevien käsikirjoitus- ja liitetiedostojen tulee olla anonymisoituja. Ks. englanninkielinen ohje
  • Lähdeluettelon viitteisiin on liitetty viitteen URL-osoite jos se on saatavissa.