Vertaisarvioijan ohjeet

Alue ja Ympäristö on monitieteinen aikakauslehti ja tärkein suomalaisen aluetieteen ja yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen foorumi. Lehti julkaisee laajasti kriittistä, teoreettisesti motivoitua ihmismaantieteen, aluetieteen ja yhteiskunta- ja ihmistieteellisen ympäristötutkimuksen alle sijoittuvaa tutkimusta. Lehden tavoitteena on tieteellisten keskustelujen saavutettavuus sekä suomenkielisen käsitteistön kehityksen tukeminen. Pyydämme huomioimaan tämän lehden fokuksen käsikirjoituksen arvioinnissa.

Lehti julkaisee vertaisarvioituja artikkeleita ja katsauksia sekä muita vertaisarvioimattomia kirjoituksia, jotka käsitellään toimituksessa. Vertaisarvioitavan artikkelin lähestymistapa voi olla empiirinen, metodologinen tai teoreettinen. Hyvässä artikkelissa on alussa selkeästi muotoiltu tutkimuskysymys, johon teksti myös vastaa itsenäiseen tutkimukseen perustuen ja aikaisempaan tutkimukseen linkittyen Artikkeleiden (enintään 7 000 sanaa) oletetaan olevan uutta luovia.

Katsauksissa käsitellään jotain aluetieteen tai yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen alan olennaista teemaa aikaisempaan tutkimukseen tukeutuen. Artikkelista eroten katsaus ei sisällä alkuperäisen empiirisen aineiston analyysia. Katsauksina (enintään 2 500 sanaa) voidaan julkaista puheenvuoron kaltaisia tai pääosin tutkimustuloksia esitteleviä käsikirjoituksia. Tekstityyppejä on esitelty tarkemmin kirjoittajan ohjeissa.

Toimitus tekee ensimmäisen arvioinnin käsikirjoituksesta ja päättää, onko käsikirjoitus valmis vertaisarviointiin. Käsikirjoitus voidaan hylätä ilman vertaisarviointia.

Alue ja Ympäristössä on käytössä kaksoissokkoarviointi, eli kirjoittaja(t) ja arvioijat eivät näe toistensa henkilöllisyyttä. Toimitus pyrkii arvioijien valinnalla säilyttämään kirjoittajien anonymiteetin. Käsikirjoitukselle pyydetään tavallisesti lausunnot kahdelta arvioijalta. Arvioijien valinnassa voidaan painottaa esim. substanssin, menetelmän tai teoreettisen keskustelun tuntemusta; toivotusta arvioinnin näkökulmasta voidaan mainita arviointipyynnössä. Arvioijien toivotaan aina kuitenkin tarkastelevan käsikirjoitusta myös kokonaisuutena.

Vertaisarviointi tapahtuu Journal.fi-alustaa hyödyntäen. Arviointipyynnön mukana arvioijalle lähetetään arvioitavan käsikirjoituksen otsikko ja abstrakti. Arviointipyyntöön on aikaa vastata 2 viikkoa. Arvioijaa pyydetään hyväksymään tai hylkäämään arviointikutsu. Kutsun hyväksyttyään arvioija pääsee lukemaan käsikirjoituksen alustalta. Aikaa vastaukseen ja arvioinnin tekemiseen on yhteensä 6 viikkoa.

Toivomme arvioijan lukevan käsikirjoituksen huolellisesti läpi ja kirjoittavan huomioistaan tiiviin vapaamuotoisen lausunnon. Halutessaan arvioija voi tehdä anonyymejä merkintöjä käsikirjoitukseen ja toimittaa kommentoidun tekstitiedoston toimitukselle Journal-alustan kautta.

Käsikirjoituksen arvioinnissa pyydämme huomion kiinnittämistä erityisesti seuraaviin kysymyksiin - osa kysytään arviointilomakkeessa (vastausvaihtoehdot Kyllä/Ei/Osittain):

  • Sopiiko käsikirjoitus aihepiiriltään julkaistavaksi Alue ja Ympäristö -lehdessä?
  • Onko käsikirjoitus käsitteellisesti ja metodologisesti, mukaan lukien tutkimusasetelman artikulointi, toimiva ja uskottava?
  • Sopiiko aineisto tutkimuskysymyksiin ja onko aineistoa käytetty hyvin?
  • Onko käsikirjoituksessa käytetty olennaista kirjallisuutta?
  • Onko käsikirjoituksessa sisällöllisiä, rakenteellisia ja/tai kielellisiä ongelmia, joihin kirjoittajan/jien olisi syytä kiinnittää huomiota?

Mikäli arvioija katsoo, että vertaisarvioitava käsikirjoitus ei lainkaan täytä tieteelliselle artikkelille asetettavia vaatimuksia tai asetelma ei muuten toimi siten, että teksti voitaisiin julkaista Alue ja Ympäristö -lehdessä, tulee näkemys perustella huolellisesti lausunnossa. Pyydämme arviot kirjoitettavan rakentaviksi ja kannustaviksi, vaikka ne olisivat hyvinkin kriittisiä.

Pyydämme arvioijaa valitsemaan arvioon perustuvan suosituksen: Hyväksy käsikirjoitus, Pyydä korjauksia (=minor revisions), Lähetä uudelleen arvioitavaksi (=major revisions / revise and resubmit) tai Hylkää käsikirjoitus. Arviointilomakkeella arvioijan on mahdollista kirjoittaa huomioita myös vain toimituksen tiedoksi.

Vertaisarvioijat eivät tee julkaisupäätöksiä, vaan Alue ja Ympäristön päätoimittajat tekevät käsikirjoituksen julkaisemiseen liittyvää harkintaa ja päätökset toimitusprosessin kaikissa vaiheissa. Vertaisarvioiden tultua toimittajat lähettävät lausunnot ja mahdollisen kommentoidun käsikirjoituksen kirjoittajalle toimituksen saatteen kera. Mikäli arviot poikkeavat toisistaan suosituksissaan, toimitus linjaa miten käsikirjoituksen muokkauksessa tulisi edetä.

Käsikirjoituksen vaatiessa uuden arviointikierroksen pyritään lausunnot saamaan ensisijaisesti samoilta arvioijilta. Toinen (ja seuraavat) arviointikierrokset tapahtuvat yllä kuvatulla tavalla.

Mikäli arvioinnista herää kysyttävää, toimitukseen voi olla yhteydessä: paatoimittaja@ays.fi.

Lisää ohjeita vertaisarviointiin löydät Tiedekustantajien liiton sivuilta.