Luontopohjaiset ratkaisut: Kirjoittajakutsu Alue ja Ympäristö -lehden teemanumeroon 2/2019

2018-12-19

Luontopohjaisten ratkaisujen (engl. nature-based solutions, NBS) käsite on saanut viimeaikaisessa keskustelussa jalansijaa yhtenä vastauksena kestävyyden ongelmiin. Keskustelu luontopohjaisista ratkaisuista kehittyi alkuun ekosysteemipalveluihin liittyvän keskustelun lomassa. Viime aikoina luontopohjaiset ratkaisut ovat jäsentyneet itsenäisesti etenkin Euroopan unionin hankerahoituksien kautta. Luontopohjaiset ratkaisut hahmotetaan yleensä kaupunkien näkökulmasta. Luontopohjaiset ratkaisut tarjoavat näkökulman kehystää kaupunkiluontoa ja luonnonsuojelua positiivisella tavalla. Kun luontoa parannellaan ja kehitetään tietyllä tavalla, ratkaistaan tiivistyvien kaupunkien ja viheralueiden säilyttämisen haasteita, tuottaen samalla hyötyjä ihmisille. Yleisimmät esimerkit luontopohjaisista ratkaisuista ovat avoimiin vesipintoihin perustuvat hulevesijärjestelmät ja viherkatot. Nämä ratkaisut ovat avanneet uudella tavalla mahdollisuuksia myös yritystoimijoille osallistua kaupunkien kestävyyshaasteiden ratkomiseen.

Teemanumeron tavoitteena on hahmottaa luontopohjaisten ratkaisujen käsitteellistä kehittymistä ja vaikutuksia. Tavoitteena on tarkastella luontopohjaisia ratkaisuja myös nykyisen hallinnollis-tieteelliseen näkökulmaan keskittyneen keskustelun ulkopuolella, huomioida kehittyviä toimintatapoja ja eri sidosryhmien osallistumista ratkaisujen kehittämiseen. Teemanumeroon voi lähettää käsitteellisiä, empiirisiä ja myös kriittisiä artikkeleita. Keskeisiä kysymyksiä ovat esimerkiksi: Mitä ilmiöitä ja näkökulmia luontopohjaisten ratkaisujen käsite onnistuu kokoamaan ja mitä jää nykyisen keskustelun ulkopuolelle? Mitkä jo toteutuneet ilmiöt voidaan tulkita luontopohjaisiksi ratkaisuiksi ja mitä seurauksia siitä on? Mikä on luontopohjaisten ratkaisujen käsitteen innovatiivinen voima ja edellytykset uudistaa kaupunkien kestävyyttä? Miten yritykset ja muut sidosryhmät osallistuvat luontopohjaisten ratkaisujen tuottamiseen ja mitä haasteita siinä on? Miten luonnonsuojelun ja luonnon monimuotoisuuden rooli näyttäytyy luontopohjaisissa ratkaisuissa?

Teemanumero ilmestyy vuoden 2019 lopussa. Alue ja Ympäristö -lehden kirjoittajaohjeita noudattavat vertaisarvioitavat artikkelikäsikirjoitukset (5000–7000 sanaa) ja vertaisarvioitavat katsaukset (korkeintaan 2500 sanaa) tulee lähettää lehdelle 31.5.2019 mennessä. Lehteen voi lähettää myös muita keskustelunavauksia tai kirja-arvioita (korkeintaan 1000 sanaa) 15.9.2019 mennessä. Kaikki tekstit lähetetään lehden verkkosivujen kautta osoitteessa https://aluejaymparisto.journal.fi/about/submissions. Teemanumeron toimittavat:

Jere Nieminen, Tampereen yliopisto, jere.nieminen@uta.fi
Anna Heikkinen, Tampereen yliopisto, anna.l.heikkinen@uta.fi
Ari Jokinen, Tampereen yliopisto, ari.jokinen@uta.fi

Teemanumeron toteutuksessa tehdään yhteistyötä Versus-verkkojulkaisun kanssa. Versus tarjoaa teemanumeron kirjoittajille mahdollisuuden osallistua aihetta koskevaan yhteiskunnalliseen keskusteluun rinnakkaisten blogitekstin, haastatteluiden ja podcastien muodossa. Versus-julkaisun muodoista ja tavoista neuvotellaan kirjoittajien kanssa käsikirjoituksen arvioinnin yhteydessä.