Pohjoissuomalaisen turvesiirtymän koettu energiamaisema

Kirjoittajat

  • Hanna Lempinen Arktinen keskus, Lapin yliopisto

Avainsanat:

oikeudenmukainen siirtymä, Pohjois-Suomi, tilanneanalyysi, turve

Abstrakti

Ilmastonmuutos ja planeetan kantokyvyn rajat vaativat yhteiskuntia siirtymään nopealla tahdilla kohti vähähiilisempiä ja ympäristön kannalta kestävämpiä olemisen tapoja. Tämän tavoitteen saavuttamisessa energiasiirtymillä on keskeinen rooli. Energiasiirtymät itsessään kuitenkin asettavat yhteiskunnille uusia haasteita ratkaistavaksi, joista keskeisimmät liittyvät siihen, miten siirtymät on mahdollista toteuttaa paitsi taloudellisesti kestävästi myös sosiaalisesti hyväksyttävästi ja oikeudenmukaisesti. Tässä artikkelissa keskityn tarkastelemaan suomalaisen turvealan oikeudenmukaisen siirtymän toimeenpanon kokemuksia ja niiden vaikutuksia suomalaisen turvetuottajan elinkeinoon ja elämänpiiriin. Artikkelin analyyttinen viitekehys kiinnittyy oikeudenmukaisia energiasiirtymiä, fossiilisten elinkeinojen kulttuurisia merkityksiä ja energiamaiseman käsitettä käsittelevän keskustelun puitteisiin. Empiirinen aineisto perustuu turvesuolla vietettyyn lyhyeen kenttätyöjaksoon ja sen aikana kerättyyn etnografisluontoiseen aineistoon sekä turvealan toimijoiden, heidän puolisoidensa sekä alueellisen valvovan viranomaisen kenttätyöaineistoa syventäviin haastatteluihin. Artikkelin alueellinen fokus on pohjoisessa Suomessa, mistä turvealaa koskevaa laadullista yhteiskuntatieteellistä aineistoa ei aiemmin ole kerätty. Tilanneanalyysin teoreettis-menetelmällistä viitekehystä hyödyntäen keskityn tarkastelemaan turvetuotannon monimuotoisten merkitysten ja sidosten kenttää, siirtymäpoliittisten linjausten ja toimenpiteiden turvetuotannolle aiheuttamia muutoksia sekä tekijöitä, joita nykyiset siirtymätoimenpiteet eivät riittävissä määrin ole kyenneet huomioimaan. Artikkelin johtopäätökset sekä havainnollistavat elinkeinojen monimuotoisia kytköksiä harjoittajiensa elämänpiiriin, kokemusmaailmaan ja ympäröivään yhteiskuntaan että tekevät näkyväksi suomalaisen turvesiirtymäpolitiikan konkreettisia epäonnistumisia, jotta tulevia elinkeinosiirtymiä olisi mahdollista suunnitella ja toteuttaa sekä kattavammin että kohdennetummin.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2023-10-31 — Päivitetty 2023-12-21

Versiot

Viittaaminen

Lempinen, H. (2023). Pohjoissuomalaisen turvesiirtymän koettu energiamaisema. Alue ja Ympäristö, 52(2), 29–46. https://doi.org/10.30663/ay.129036 (Original work published 31. lokakuuta 2023)