Ekologisten haittojen hyvittäminen suojelualueita ennallistamalla

Kirjoittajat

  • Linda Johanna Mustajärvi Jyväskylän yliopisto, Resurssiviisausyhteisö
  • Janne Sakari Kotiaho Jyväskylän yliopisto, Resurssiviisausyhteisö
  • Atte Moilanen Luonnontieteellinen keskusmuseo, Resurssiviisausyhteisö
  • Mikko Mönkkönen Jyväskylän yliopisto, Resurssiviisausyhteisö
  • Leila Suvantola

Avainsanat:

ekologinen kompensaatio, luonnonsuojelubiologia, ympäristöoikeus, elinympäristöjen ennallistaminen

Abstrakti

Ihmistoiminnasta aiheutuvat ekologisesti haitalliset vaikutukset voidaan kompensoida tuottamalla luonnon kannalta hyötyjä, esimerkiksi ennallistamalla elinympäristöjä tai perustamalla uusia luonnonsuojelualueita. Elinympäristön ennallistaminen mahdollistaa elinympäristön palautumisen kohti luonnontilaa. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, voitaisiinko jo aiemmin suojelluilla alueilla tehtävällä ennallistamisella saavuttaa ekologisessa kompensaatiossa tarvittava luontohyöty. Voi ehkä vaikuttaa siltä, että tällä tavoin tuotetut hyödyt eivät ole luonnon kannalta lisäisiä, koska toimenpiteet kohdistuvat alueisiin, jotka ovat jo suojeltu. Suomessa on kuitenkin tällä hetkellä monia suojelualueita, joilla tehtävät ennallistamistoimet tuottaisivat luontohyötyjä, mutta joihin ei ole taloudellisia resursseja. Ihmisen toiminnasta aiheutuvia ekologisesti haitallisia vaikutuksia ei pääsääntöisesti kompensoida lainkaan.  Näin ollen elämme tilanteessa, jossa vapaaehtoiset kompensaatiot olisivat joka tapauksessa lisäisiä, sillä vaihtoehtoisesti ennallistamista ei tehtäisi lainkaan. Tässä työssä esitetään myös laskentamalli suojelualueilla tuotettavien ennallistamishyötyjen arviointiin.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2019-12-19

Viittaaminen

Mustajärvi, L. J., Kotiaho, J. S., Moilanen, A., Mönkkönen, M., & Suvantola, L. (2019). Ekologisten haittojen hyvittäminen suojelualueita ennallistamalla. Alue ja Ympäristö, 48(2), 83–98. https://doi.org/10.30663/ay.70941